Úvodní stránka » geometrický plán

Co to je Geometrický plán?

 

Tuto otázku jste si okamžitě položili, když Vám například na stavebním úřadě řekli, že jeden z podkladů, který nutně musíte mít, je právě tzv. Geometrický plán. Obecně je Geometrický plán podkladem pro katastr nemovitostí (KN). Ve většině případů bývá geometrický plán součást právní listiny, podle níž má být do katastru nemovitostí takový zápis, nebo vklad proveden. Geometrický plán je vždy výsledkem geodetické činnosti prováděné nejprve v terénu formou zaměření, vytyčení a v neposlední řadě náročným kancelářským zpracováním.  Je to časově poměrně náročný proces. Po té je geometrický plán v elektronické podobě předán k ověření na příslušný katastrální úřad. Běžná lhůta pro ověření takového geometrického plánu je 10-14 dní. I proto není možné mít hotový geometrický plán tzv. ze dne na den. J 

Příkladem právní listiny, ke které je nutné geometrický plán doložit může být:

  • kupní smlouva k nemovitosti, darovací smlouva, směnná smlouva
  • vydání kolaudačního souhlasu
  • vyznačení věcného břemene v KN


Taková listina se pak spolu s předepsanými přílohami (jednou z nich bude i geometrický plán) podá na územně příslušné Katastrální pracoviště se žádostí na zápis, nebo vklad. 

 

Kdy geometrický plán potřebuji a jaké vstupní informace jsou nutné pro vyhotovení geometrického plánu?

Jelikož si většina z nás nechává geometrický plán vyhotovit jednou nebo dvakrát za život, bývá někdy problém při objednávání geodetovi specifikovat, co vlastně chci.

V následujících řádcích jsou stručně popsány modelové situace, ve kterých je nutné geometrický plán vyhotovit - nebo lépe řečeno - objednat jeho vyhotovení.

 

Nejčastější případy, pro které se geometrický plán vyhotovuje:

1. Vyznačení budovy

Geometrický plán se vyhotovuje u dokončené stavby. Pozor, nemusí se vždy jednat o novostavbu nebo stavbu (budovu), která nebyla do evidence katastru nemovitostí vložena v době, kdy vznikla. Může jít i o přístavbu ke stávající budově - pokud tato přístavba změnila půdorys této budovy. V tomto případě pak k žádosti o zápis do katastru nemovitostí budete potřebovat nejen geometrický plán, ale i kolaudační souhlas a případně i doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního. Pro účely vložení zástavního práva do KN (hypotéka, půjčka) se již geometrické plány na vyznačení rozestavěné budovy v KN od 1.1.2014 nevyhotovují!

3. Rozdělení pozemku, změna nebo vytyčení hranice pozemku

Takový geometrický plán se vyhotovuje v situaci, kdy chce vlastník zapsaný v katastru nemovitostí část svého pozemku odprodat nebo případně někomu darovat. Geometrický plán je potom povinnou součástí kupní či darovací smlouvy. Ke vkladu do katastru nemovitostí si pak připravte nejen žádost a kupní (darovací) smlouvu s geometrickým plánem, ale musíte si zajistit i souhlas vašeho stavebního úřadu. Je možné, že budou vyžadovány i další listiny. Podobným podmínkám podléhá i vyhotovení geometrického plánu v případě změny hranice pozemku nebo při vytyčení skutečné hranice pozemku v terénu.

4. Věcné břemeno - vyznačení věcného břemene

Geometrický plán s vyznačením věcného břemene je nutné vyhotovit v případě, když je na pozemku postavena stavba - věcné břemeno - jako například zařízení distribuční soustavy, kabelové vedení, sloup na pozemku, studna, cesta, apod., ke které je nutné volný přístup z důvodu údržby (opravy). Vyznačení věcného břemene je grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného.