Úvodní stránka » vyhlaska 357

A co říká vyhláška 357/2013?

 

Geometrický plán se vyhotovuje pro:

a) změnu hranice katastrálního území
b) rozdělení pozemku
c) změnu hranice pozemku
d) vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla
e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem
g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
h) upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení
i) průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků
j) průběh hranice určené soudem
k) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku


Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám podle předchozího odstavce a spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací.

Geometrický plán (GP), je klasický technický nástroj a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Např. při rozdělení stávajícího pozemku, při dokončení budovy, která je předmětem zápisu v katastru nemovitostí atp. GP (dříve se uváděly rozdílné názvy) se používá v naší praxi nepřetržitě od 80. let 19. století.

Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností. Geometrický plán bez měření je jako pojem nesmysl, a pokud se v praxi vyskytne, je hrubým porušením mnoha ustanovení katastrálních předpisů. Katastrální mapa vzniká originálním mapováním, avšak již druhý den po svém vzniku „stárne“, a proto se musí udržovat v souladu se skutečným a právním stavem. Údržba se v historii často uskutečňovala reambulací, scelením, pozemkovými úpravami. Univerzálním nástrojem, umožňujícím komunikaci mezi právníky, zeměměřiči, projektanty, atd. včetně laické veřejnosti se stal geometrický plán. Opačným postupem než doplnění katastrálních map je vytyčení hranic pozemků.